Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Beit Jala, Palestina

Oorsprong van het partnerschap

De stad Jena is gejumeleerd met Beit Jala sinds september 2011. De contacten met Beit Jala zijn ontstaan uit de samenwerking met onze Franse zusterstad Aubervilliers, waarvan Beit Jala al sinds 1997 een zusterstad is.

Deze trilaterale relatie betreft hoofdzakelijk projectwerkzaamheden, die in december 2008 in een samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd.

Geografie en samenleving

De Palestijnse stad ligt 2 km ten oosten van Bethlehem en 10 km ten zuiden van Jeruzalem, op het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever. Beit Jala wordt gekenmerkt door zijn heuvelachtige ligging en ligt gemiddeld op een hoogte van 758 m.

De eerste nederzettingen in wat nu Beit Jala is, werden waarschijnlijk al in 3000 v. Chr. gesticht en waren het woongebied van het Kanaänitische volk. Vandaag telt Beit Jala, dat in 1912 tot stad werd uitgeroepen en waarvan de naam in het Aramees "grastapijt" betekent, ongeveer 17.500 inwoners. Daarvan is ongeveer 60% christen en 40% moslim. Volgens de wet moet de burgemeester van de stad een christelijke denominatie hebben.

Er wonen ook ongeveer 100.000 mensen in het buitenland - vooral in Argentinië en Chili - die oorspronkelijk uit Beit Jala kwamen.

Onderwijs en cultuur

Er zijn drie openbare en zes particuliere scholen, die door religieuze instellingen worden geleid, in Beit Jala. Een andere onderwijsinstelling wordt gesponsord door de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen.

Het hoger onderwijs wordt verzorgd door een universiteit, de Al Quds Open Universiteit, alsmede een vakschool en de Bethlehem Music Academy.

Het aanbod wordt aangevuld door twee kerkscholen, die bijvoorbeeld opleidingen in hotelmanagement verzorgen. Een daarvan is de Talitha Kumi School, die door Duitsers wordt geleid en ook leidt tot een middelbare-schooldiploma dat in Duitsland wordt erkend.

Het stadsbeeld van Beit Jala wordt gekenmerkt door zijn vijf kerken en twee moskeeën, die het belang van religie in de Palestijnse stad illustreren.

Romeinse, Byzantijnse en islamitische ruïnes getuigen eveneens van de bewogen en lange geschiedenis van het gebied.

Economie en toerisme

Een belangrijke sector van de economie van Beit Jala is de landbouw. Er worden olijven, abrikozen en wijn verbouwd. De grootste wijngaard van het land is het Salesianenklooster van Cremisan.

Daarnaast worden bouwstenen, textiel, meubelen, geneesmiddelen en sigaretten geproduceerd. De industrie biedt werk aan ongeveer 25% van de beroepsbevolking, de handel aan 25% en de dienstensector aan 30%.

Ongeveer een kwart van de bevolking van Beit Jala is werkloos. De algemene moeilijke economische situatie en de slechte levensstandaard van de bevolking zijn een gevolg van de scheidingsmuur, die een uitwisseling met Israël blokkeert.

Door de woelige politieke situatie in het land is het ook moeilijk om het toerisme in de regio te bevorderen. Toch biedt Beit Jala de moeite waard excursiebestemmingen voor bezoekers. De Grieks-orthodoxe Sint-Nicolaaskerk en de Beit Jala Al Kabeer moskee zijn bijzonder indrukwekkend. Twee theaters, het Bethlehem Museum, en verschillende schepracentra kunnen ook worden bezocht.

De Talitha Kumi School of Abraham's Hostel bieden comfortabele accommodatie.

Betrekkingen tussen Palestina en Duitsland

De Bondsrepubliek Duitsland steunt de Palestijnse Autonome Gebieden. Er is samenwerking op het gebied van economie, onderwijs, wetenschap en ontwikkelingshulp. Duitsland steunt de tweestatenoplossing op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, maar pleit ook voor interne Palestijnse vrede en voor het bestaansrecht van een joodse, democratische staat Israël.

Sinds 2008 is er regelmatig regeringsoverleg waarbij met name problemen in verband met watervoorziening en afvalbeheer in Palestina worden besproken.

Een Goethe-Instituut en het Duits-Frans Cultureel Centrum zijn in Ramallah gevestigd. Verschillende partnerschappen tussen Duitse en Palestijnse universiteiten bevorderen de uitwisseling van jonge studenten en de samenwerking bij gezamenlijke onderzoeksprojecten.

Selectie van projecten

Het jaarlijkse vredes- en culturele festival in Beit Jala vormt een centrale schakel in de samenwerking tussen de twee zustersteden.

Het Jena Circus MOMOLO nam actief deel aan het festival van 2017 met de hulp van vier artiesten en een coördinator. Samen met de Palestijnse circusschool werden verschillende workshops gehouden waar bijvoorbeeld acrobatiek en jongleerprestaties konden worden getraind. Na verschillende repetities en een circusvoorstelling door het bevriende circus uit Hebron, voerden de artiesten van Circus MOMOLO en de Palestijnse Circusschool uiteindelijk op de avond van 09.11.2017 een voorstelling van een uur op. De meer dan 1000 bezoekers van het festival waren steeds enthousiast.

Met de directeur van het Al Harah Theater in Beit Jala werden ook afspraken gemaakt over toekomstige samenwerking en projecten om de culturele uitwisseling te blijven bevorderen en het partnerschap tussen Jena en zijn zusterstad te versterken.

Uiteraard werd het project financieel gesteund door de Saalestadt, die de desbetreffende opdracht gaf.

In april 2017 was er ook een jongereneducatiereis van de voetbalfans van Jena naar Israël en de Palestijnse autonome regio. In Beit Jala bezochten zij bijvoorbeeld het kunstgrasveld dat werd aangelegd met de hulp van Jena en Bergisch-Gladbach, een van de andere Duitse partnersteden van Beit Jala. Ter gelegenheid van de reis werd een complete set voetbalshirts van FC Carl Zeiss Jena geschonken aan de kinderlijke"Hope-School".

Die palästinensische Stadt befindet sich 2 km östlich von Bethlehem und 10 km südlich von Jerusalem, im Gebiet des Westjordanlandes. Beit Jala ist von seiner Hügellage geprägt und befindet sich durchschnittlich auf einer Höhe von 758 m.

Die ersten Siedlungen im heutigen Beit Jala, entstanden wahrscheinlich bereits 3000 v.Chr. Und beherbergten das Volk der Kanaaiter. Heute hat Beit Jala, welches 1912 zur Stadt erklärt wurde und dessen Name "Grasteppich" im Aramäischen bedeutet, rund 17.500 Einwohner. Davon sind ca. 60 % Christen und 40 % Muslime. Laut Gesetz muss der Bürgermeister der Stadt christlicher Konfession sein.

Auch im Ausland - besonders in Argentinien und Chile - leben um die 100.000, ursprünglich aus Beit Jala stammende Menschen.

Es gibt drei öffentlich und sechs private Schulen, die von religiösen Einrichtungen getragen werden, im Stadtgebiet Beit Jalas. Eine weitere Bildungseinrichtung wird vom "Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge" getragen.

Die Hochschulbildung wird ermöglicht durch eine Universität, die Al Quds Open University sowie eine Berufsschule und die Bethlehem Musik-Akadamie.

Ergänzt wird das Angebot durch zwei kirchliche Schulen, die zum Beispiel eine Ausbildung im Hotelfach ermöglichen. Eine davon ist die Talitha-Kumi-Schule in deutscher Trägerschaft, die auch zu einen, in Deutschland anerkannten, Abitur führt.

Das Stadtbild Beit Jalas ist geprägt durch seine fünf Kirchen und zwei Moscheen, die die Bedeutung der Religion in der palästinensischen Stadt verdeutlichen.

Römische, byzantische und islamische Ruinen zeugen außerdem von der bewegten und langen Geschichte des Gebietes.

 

Ein wichtiger Wirtschaftssektor Beit Jalas ist die Landwirtschaft. Es werden Oliven, Aprikosen und Wein angebaut. Das größte Weingut des Landes ist das Salesianerkloster Cremisan.

Außerdem werden Bausteine, Textilien, Möbel, Medikamente sowie Zigaretten hergestellt. In der Industrie sind ca. 25 % der Beschäftigten tätig, 25 % im Handel und 30 % im Dienstleistungssektor.

Ungefähr ein Viertel der Bevölkerung Beit Jalas ist arbeitslos. Die insgesamt schwierige wirtschaftliche Situtation sowie der schlechte Lebensstandard der Bevölkerung sind Folge der Trennungsmauer, welche einen Austausch mit Israel blockiert.

Aufgrund der turbulenten politischen Verhältnisse im Land, ist es auch schwer den Tourismus in der Region zu fördern. Nichtsdestotrotz bietet Beit Jala lohnende Ausflugsziele für Besucher. Besonders eindrucksvoll ist die griechisch-orthodoxe Kirche St. Nicolas sowie die Beit Jala Al Kabeer Moschee. Auch zwei Theater, das Bethlehem Museum sowie einige Shooping-Center können besucht werden.

Die Talitha Kumi Schule oder Abrahams Herberge bieten komfortable Unterbringungen.

Die Bundesrepublik unterstützt die palästinensischen Autonomiegebiete. Es besteht Zusammenarbeit in Bereichen der Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft und Entwicklungshilfe. Deutschland unterstützt die Zwei-Staaten-Lösung im Westjordanland und dem Gaza-Streifen, plädiert aber auch für eine inner-palästinensische Befriedung und das Existenzrecht eines jüdischen, demokratisches Staates Israel.

Seit 2008 gibt es regelmäßig stattfindende Regierungskonsultationen, bei denen besonders Probleme rund um Wasserversorgung und Abfallmanagement in Palästina besprochen werden.

In Ramallah haben ein Goethe-Institut und das Deutsch-Französsiche Kulturzentrum ihren Sitz. Etliche Partnerschaften zwischen deutschen und palästinensischen Hochschulen fördern den Austausch von jungen Studierenden und Kooperationen bei gemeinsamen Forschungsprojekten.

Das jährlich stattfindende Friedens-und Kulturfest in Beit Jala bildet einen zentralen Anknüpfungspunkt in der Zusammenarbeit der beiden Partnerstädte.

Der Jenaer Circus MOMOLO gestaltete das Fest 2017 mithilfe von vier Artisten und einer Koordinatorin tatkräftig mit. Gemeinsam mit der Palestinian Circus School wurde mehrere Workshops durchgeführt, bei denen zum Beispiel Akrobatik und Jonglage-Einlagen trainiert werden konnten. Nach etlichen Proben und einer Zirkusvorstellung des befreundeten Zirkus aus Hebron kam es am Abend des 09.11.2017 schließlich zur einstündigen Show der Artisten des Circus MOMOLO und der Palestinian Circus School. Die über 1000 Besucher des Festivals waren durchweg begeistert.

Im April 2017 fand außerdem eine Jugendbildungsreise von Jenaer Fußballfans nach Israel und ins palästinensische Autonomiegebiet statt. In Beit Jala wurde zum Beispiel der Kunstrasenplatz besucht, der mit Hilfe Jenas und Bergisch-Gladbachs, einer weiteren deutschen Partnerstadt Beit Jalas, geschaffen werden konnte. Der chirstlichen "Hope-School" wurde anlässlich der Reise ein kompletter Mannschaftssatz von Fußballtrikots des FC Carl Zeiss Jena geschenkt.

Ein Tag In Beit Jala | Dokumentation

Zusterstad Beit Jala - Contactgegevens

Palestijnse Nationale Autoriteit
Ministerie van Lokaal Bestuur
Beit Jala Gemeente
Mr. Nicola Khamis of Mr. Raji Zeidan
P.O. Doos 1
Beit Jala
Palestina