Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Verenigingen

Jena is een kosmopolitische, internationale stad en niet alleen vanwege onze talrijke buitenlandse studenten, die Jena verrijken met hun opwindende culturen en verschillende manieren van leven.

Betrokken verenigingen in de stad zorgen er ook voor dat het verlangen naar een verenigd en versterkt Europa voortleeft, vooral in tijden van instabiliteit en onzekerheid. Er zijn verschillende contactpunten voor inwoners van Jena die actief willen deelnemen aan een rechtvaardige, democratische Europese Unie met uniforme wetgeving of een rechtstreekse uitwisseling tussen de EU-landen en hun inwoners. Relevante onderwerpen in Europa kunnen te allen tijde in detail worden geïnformeerd en uitgewisseld.

Krijg een overzicht van verenigingen in Jena, die zich intensief en veelzijdig bezighouden met de problemen rond het thema Europa.

Het europa direct - Informatiecentrum Jena biedt gratis informatiemateriaal over EU-onderwerpen, zoals de EU-instellingen, EU-financiering of rechten in de EU. Het voorlichtingsbureau valt onder het beheer van de Europese Commissie.

De webaanwezigheid van europe direct is onder het beheer van de ÜAG gGmbH Jena - over alle grenzen heen - . Hier vindt u om de twee maanden nieuwsbrieven met het laatste nieuws uit de regio, actuele bijdragen aan evenementen, enquêtes en wedstrijden over EU-onderwerpen en ook bijdragen aan het radioprogramma"Verkenning van Europa", dat werd uitgezonden op het Open Kanaal Jena (Radio OKJ).

De vereniging Eurowerkstatt Jena e. V. werd in januari 2006 opgericht. Uitgangspunt van de stichting waren de werkzaamheden van de Stadtteilladen Nord, die al vele jaren - in navolging van de KinderVilla - Europese projecten in het kader van het "JEUGD-programma" van de Europese Unie initieert en uitvoert.

De Eurowerkstatt is het resultaat van een lange traditie van de instellingen en verenigingen voor jeugdwerk/jeugdwelzijnswerk in Jena. Al vele jaren organiseren zij internationale jongerenbijeenkomsten. De Eurowerkstatt draagt - om deze traditie te benadrukken - de naam van een van deze vroegere projecten. Al sinds 1998 wordt door een aantal instellingen voor jeugdwerk in Jena gebruik gemaakt van acties in het kader van het programma JEUGD. Doorslaggevend voor de oriëntatie van de vereniging op Europese projecten is de bevordering van interculturele aspecten binnen het jeugdwerk van de stad, met name het onderzoek naar de mogelijkheden van een verenigd Europa. De basis van het werk van de vereniging is de integratie in de bestaande structuren van het jeugdwerk in Jena. Daarom werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de jeugdafdeling van de stad Jena, die de werkzaamheden van de vereniging toejuicht en ondersteunt.

Het doel van de vereniging is het creëren van school- en buitenschoolse aanbiedingen in Jena en omgeving om sociale en beroepscompetenties - met name interculturele competenties - te ontwikkelen. Het is onder meer de bedoeling de voorwaarden te scheppen om jongeren de mogelijkheden en kansen in Europa te laten begrijpen en ook te benutten.

Een van de belangrijkste taken is het ondersteunen van de werkzaamheden van alle verenigingen en instellingen door het geven van advies en begeleiding bij het stimuleren en bevorderen van projecten met een Europese dimensie op lokaal en regionaal niveau.

Eurowerkstatt is een zendende organisatie voor het Europees Vrijwilligerswerk, een coördinerende organisatie voor gastprojecten in het Europees Vrijwilligerswerk, ondersteunt vrijwilligers in de ontwikkelingshulp in Europa en de wereld, bouwt stabiele relaties op met instellingen voor maatschappelijk werk over de hele wereld en ondersteunt jongereninitiatieven en internationale jongerenontmoetingen.

Er zijn ook regelmatig informatie-evenementen, tentoonstellingen over de ervaring als vrijwilliger en een jaarlijks festival voor voormalige en toekomstige vrijwilligers.

Het Erasmus Student Network Jena (ESN Jena) levert een actieve bijdrage aan de totstandbrenging van Europese ideeën in Jena. De vereniging zonder winstoogmerk zorgt voor een vlotte integratie van internationale studenten in Jena en legt contacten tussen hen en Duitse studenten.

Het ESN Jena werd in 1996 opgericht als een studentengroep aan de Friedrich-Schiller-Universiteit Jena (FSU) en trad in 2000 toe tot het Erasmus Studenten Netwerk als de 5de sectie in Duitsland. Vandaag zijn er reeds 25 onafhankelijke Duitse sectoren. In heel Europa maken meer dan 450 Europese universiteiten deel uit van het netwerk.

De leden werken op vrijwillige basis en zijn meestal studenten van verschillende disciplines aan de FSU. Zij organiseren welkomstweken aan het begin van elk semester, excursies voor internationale studenten, evenementen in een sociale, culturele of sportieve context en ook feesten, waarbij uiteraard ook Duitse studenten welkom zijn.

Met de deelname aan de SociaalErasmus project van ESN, tracht de afdeling Jena de internationale studenten ook te integreren in sociale en vrijwilligersactiviteiten in hun gastland.

De Jonge Europese Federalisten Thüringen (JEF) is een groep jongeren die zich inzetten voor een verenigd en democratisch Europa en streven naar een Europese federale staat.

De vereniging organiseert culturele manifestaties en politieke discussies over actuele onderwerpen, die worden gevoerd door en in universiteitsgroepen, districtsverenigingen, verenigingen van deelstaten, de federale vereniging en de Europese vereniging.

Ook de Vereniging van Jonge Europeanen is in Jena vertegenwoordigd en zet zich in voor de Europese uitwisseling tussen jongeren. In het algemeen moet in de stad aan de Saale met behulp van workshops, seminars en congressen meer belangstelling voor Europa worden gewekt.

Iedereen kan zich engageren en deelnemen aan de wekelijkse vergadering van de vereniging in het Introkantoor aan de Muur.

De vereniging zonder winstoogmerk Recht in Europa e. V. is opgericht in 2013 en houdt zich bezig met historische en juridische kwesties die op Europees niveau moeten worden besproken. Het doel is juridische pan-Europese concepten te ontwikkelen voor actuele sociale problemen. Op die manier wordt gestreefd naar een sterker naar elkaar toegroeien van de Europese staten en naar een intensievere dialoog met de burger.

De vereniging Law in Europe organiseert tentoonstellingen, workshops of ook paneldiscussies, zoals bijvoorbeeld voor het Europa voor de burger - Herdenkingsproject "Het overwinnen van muren tussen mensen in tijden van crisis - Het vormgeven van de toekomst van Europa". In Jena werd bijvoorbeeld samen met leerlingen van het Christelijk Gymnasium Jena een tentoonstelling over dit onderwerp georganiseerd, die in mei 2018 werd geopend.

Get your Erasmus Encore | Join the Erasmus Student Network

Eindrücke der Freiwilligen der Eurowerkstatt Jena in San Marcos, Nicaragua 2011

Indrukken van de vrijwilligers van Eurowerkstatt Jena in San Marcos, Nicaragua 2011