Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Europese Scholen

De naam "Europese school" wordt door het Thüringse ministerie van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport telkens voor drie jaar toegekend. Als een school voor de derde keer op rij de titel "Europese school" krijgt, mag zij deze titel voor onbepaalde tijd blijven voeren.

Het onderscheidende kenmerk van de instellingen is hun op Europa gerichte interculturele onderwijsprofiel.

Volgens het Thüringse ministerie laten de Europese scholen zich leiden door de volgende beginselen:

 1. Integratie van Europese onderwerpen "Europa-curriculum", aanvullende activiteiten voor de uitvoering van het Europees onderwijs, regelmatige deelname van leerlingen aan Europa-gerichte wedstrijden.
 2. Vreemdetalenonderwijs, uitgebreid aanbod van vreemde talen in de reguliere lessen
 3. Projectgerichte schoolpartnerschappen en stages - transnationale projecten en partnerschappen in andere Europese landen
 4. Kwalificatie van het personeel en personeelsontwikkeling, bijscholing van leraren op voor Europa relevante gebieden
 5. Betrokkenheid van politiek, economie, kunst en cultuur bij het onderwijswerk, publicaties over geslaagde projecten
 6. Kwaliteitsborging, regelmatige interne evaluaties van scholen

Er zijn vier erkende Europese scholen in Jena:

Wij hebben hier voor u een kort overzicht samengesteld van de profielen en projecten van de onderwijsinstellingen in Jena.

De Friedrich Schiller Basisschool Jena (FSG) werd in 1984 opgericht en biedt schoolonderwijs aan maximaal 250 kinderen. In 2002, 2005 en 2008 kreeg de onderwijsinstelling de titel van "Europese school". Het profiel van de lagere school, de structuur en de organisatie van de lessen en de Europese projecten rechtvaardigen deze benaming.

In het kader van de Erasmus+ programma's K1 en K2, het programma "Schoolpartnerschappen Oost-, Midden- en Zuid-Europa en de Baltische staten" (PAD) en eTwinning, werkt de FSG samen met scholen uit verschillende Europese landen. Samen worden projecten over verschillende onderwerpen opgezet en worden uitwisselingen van studenten en wederzijdse bezoeken van docenten gerealiseerd.

De Schillerschule neemt ook deel aan vele activiteiten met Europese ideeën, zoals het project "Europa macht Schule", de jaarlijkse "Europese tekenwedstrijd" en de Kangoeroewedstrijd.

Daarnaast neemt de FSG sinds 2016 deel aan het federale programma "Menschen stärken Menschen" in samenwerking met het Bondsministerie voor Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd (BMFSFJ) en de Thüringse regionale vereniging van schoolondersteuningsverenigingen.

De FSG biedt vroeg vreemdetalenonderwijs vanaf de eerste klas. Hier kunnen de leerlingen al hun eerste Engelse vaardigheden verwerven. Het aanbod wordt vanaf klas 3 uitgebreid met Franse les en een Spaanse studiegroep.

Sinds 06.05.2008 bestaat er een partnerschapsovereenkomst met de lagere school in Aydat, Frankrijk.

Uitvoering van de Europese gedachte

De leerlingen lezen in de klas vaak boeken uit andere landen en maken zo onder meer kennis met het leven van kinderen in de partnerscholen, andere steden of gemeenschappen en houden zich in de klas bezig met de tradities van het desbetreffende land. Ook de kennis over Europa en de Europese Unie wordt vernieuwd en uitgebreid met een Europa-quiz. Elk jaar maken de leerlingen een Europese kalender voor het jaar en maken ze samen met de kinderen van de partnerscholen een Europese kerstboom door te knutselen.

Tijdens bibliotheekbezoeken met gerichte lectuur van boeken leren zij meer over onderwerpen die voor Europa van belang zijn en die in projecten aan bod komen. Daarbij worden onderwerpen op het gebied van muziek, plaatselijke geschiedenis en wetenschap, kunstonderwijs, sport en de leefomgeving van de kinderen op transnationale basis behandeld.

In samenwerking met andere scholen worden ook Europese kinderfeesten georganiseerd, met Europese sprookjes, kinderliedjes en kinderspelletjes. Dankzij de vroege muzikale opvoeding van de leerlingen kunnen de programma's gevarieerd en vol van klank zijn. Kinderen en ouders van niet-Duitse afkomst worden op een gerichte manier geïntegreerd. De Europese gedachte wordt in alle vakken geïntegreerd, tijdens de Erasmusweek in november en de projectweek in mei, ook door middel van intensief mediawerk.

Het Erasmus+K2-project loopt momenteel tot 2020 met scholen uit Finland, Polen, Frankrijk, Italië en Spanje rond het thema "Schatten van de natuur - kleine handen ontdekken en beschermen onze Europese toekomst". De resultaten van de projecten worden gedocumenteerd in fotoboeken, in de schoolkroniek, in Europese Vriendschapshoeken van de school, op affiches en in schilder- en knutselwerkjes, alsook in werkmateriaal en boeken.

De Karl-Volkmar-Stoy-Schule is een beroepsschool met een commercieel profiel. Zakenmensen worden opgeleid op het gebied van groothandel en buitenlandse handel, e-commerce, kantoormanagement, detailhandel, industrie, auto-industrie en financiën. Bovendien kunnen verdere einddiploma's tot en met de algemene kwalificatie voor toelating tot de universiteit worden behaald. Ongeveer 1.000 stagiaires en studenten krijgen les in het onder monumentenzorg vallende gebouw, dat centraal in Jena is gelegen. Het is gerenoveerd en biedt alle technische voorwaarden voor modern onderwijs.

Uitvoering van de Europese gedachte

Het vreemdetalenonderwijs vindt plaats in een multimediale omgeving. Sommige leergebieden en onderwijsmodules worden tweetalig onderwezen om stagiairs en leerlingen voor te bereiden op de internationale arbeidsmarkt of op een studie binnen de Europese Unie. In een talengalerij maken leerlingen van niet-Duitse afkomst al enkele jaren gebruik van de mogelijkheid om hun moedertaal en vaderland te presenteren. Deze en talrijke andere projecten voorkomen vreemdelingenhaat en racisme en scherpen het Europese profiel van de school aan.

Al in 2003 kreeg de Stoyschule de titel "Europese school", omdat het onderwijzend personeel Europese thema's voortdurend in het dagelijkse schoolleven integreert en interculturele ontmoetingen vergemakkelijkt met een verscheidenheid aan activiteiten. Zo is er sinds 2009 een schoolpartnerschap met de technische middelbare school voor handel, toegepaste kunst en design in Plzeň. Elk jaar bezoekt een groep Duitse studenten de partnerschool en loopt een groep Tsjechische studenten stage in bedrijven in Jena. In 2017 is ook een uitwisseling van detailhandelstagiairs uit Jena en Brest van start gegaan. Om de twee jaar krijgen leerlingen van beroepsscholen de gelegenheid deel te nemen aan deze Frans-Duitse uitwisseling. Een partnerschap met een school in Zielona Góra, Polen, is momenteel in voorbereiding. Elk jaar in de herfst lopen Slowaakse stagiairs stage aan de Stoyschule.

Een ander zwaartepunt van de activiteiten van de Stoyschule is politieke vorming. In het kader van het onderwijs over democratie krijgen de tieners en jongvolwassenen vaak de gelegenheid om leden van het parlement van de deelstaat Thüringen, de Bundestag en het Europees Parlement te ontmoeten. Vóór de verkiezingen houdt de school bijvoorbeeld zogenaamde "candidate dating sessions", waar jonge kiezers in korte tijd vragen kunnen stellen aan kandidaten van alle partijen. De leerlingen krijgen echter ook de gelegenheid politieke leiders te ontmoeten op buitenschoolse locaties zoals het Europees Parlement of de Bundestag.

Momenteel vraagt de Stoyschule de titel "Ambassadeursschool van het Europees Parlement" aan om haar activiteiten op dit gebied verder uit te breiden. Elk jaar vinden simulatiespelen over de Europese politiek plaats, waarbij actuele onderwerpen zoals gegevensbescherming of asielbeleid centraal staan. De school werkt nauw samen met partijstichtingen en -verenigingen. De Stoyschule verbindt ook de Europese gedachte met haar onderwijsdoelstellingen op het gebied van sport, cultuur en wetenschap.

In het staatscentrum voor beroepsonderwijs Jena - Göschwitz (SBSZ) leren ongeveer 1.500 studenten en stagiairs in 7 schooltypes. Na het beëindigen van hun schoolopleiding leggen zij een gymnasiumexamen af of ontvangen zij een getuigschrift van vakbekwaamheid of een certificaat na het met goed gevolg afleggen van de leertijd of de beroepsvoorbereiding.
Het centrum voor beroepsonderwijs biedt opleidingen aan op de volgende gebieden:

 • Metaaltechniek, mechatronica
 • Installatie voor sanitair, verwarming en klimaatregeling, bouwtechniek
 • Elektrotechniek, optica en huishoudkunde

Gedurende de laatste 20 jaar heeft het SBSZ Jena - Göschwitz de titels verworven:

 • Europese School
 • Milieu school
 • UNESCO-school

en is nog steeds een opleidingsschool van de Friedrich-Schiller-Universiteit Jena.

Uitvoering van de Europese gedachte

Al 22 jaar nemen leerlingen en leerkrachten van alle schooltypes deel aan nationale en internationale projecten. Dit heeft geresulteerd in een grote ervaring met de organisatie en uitvoering van internationale projecten. Sommige projecten zijn bekroond of hebben prijzen gewonnen bij nationale en Europese evaluaties. De zeer goede relaties met Europese onderwijsinstellingen maken de realisatie van proefprojecten, partnerschapsprojecten en de samenwerking (coördinatie) van verschillende onderwijsinstellingen met elkaar mogelijk. Het SBSZ Jena - Göschwitz neemt in dit proces een centrale, coördinerende positie in.

In het SBSZ Jena - Göschwitz zijn er talrijke voorbeelden van duurzaam gebruik van projectresultaten van internationale samenwerking. Het gebruik van de lijst van indicatoren voor intercollegiale toetsing van observaties in het dagelijks leven, voor het verbeteren van de kwaliteit van de reflectie als basis voor het veranderen van het eigen onderwijs en voor het vinden van een gemeenschappelijke basis voor discussie over pedagogisch handelen moet worden benadrukt. Voorts moet de nadruk worden gelegd op tweetalige onderwijsmodules. Zij vormen al jaren de basis van het tweetalig onderwijs in het centrum van de school. De heer Patzer heeft als hoofd en contactpersoon van het project 22 jaar ervaring met de organisatie van Europese projecten.

Het SBSZ Jena - Göschwitz heeft het mobiliteitscertificaat in 2010 verworven. In het huidige EU-programma ERASMUS+ is het schoolcentrum houder van het mobiliteitshandvest. Beide prijzen staan voor zeer goede kwaliteit, referentieprojecten en"goede praktijken".

De partnerscholen in het schooljaar 2018/19 zijn:

 • Szegedi Szakképzés Centrum Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája uit Hongarije.
 • Stredna odborna skola hotelovych sluzieb a obchodu in Zvolen / Slowakije
 • CENFIM in Porto / Portugal
 • Tartu Kutsehariduskeskus in Estland
 • het Lycée Valery Larbaud in Frankrijk
 • de Björknäsgymnasiet in Zweden.

De staatsvakschool voor gezondheid en sociale zaken Jena (SBBS) werd in 1912 geopend en in 1961 als bedrijfsvakschool aan de Friedrich Schiller Universiteit Jena verbonden. Sinds 1992 is de stad Jena sponsor van de SBBS, die opleidingen aanbiedt voor verschillende beroepen in de gezondheidszorg en de sociale sector. De ligging in Jena-Lobeda is zeer gunstig door de nabijheid van het universitair ziekenhuis.

Leerlingen en leraren kunnen niet alleen hier ideaal worden opgeleid, maar ook tijdens verblijven in het buitenland, die dienen voor interculturele communicatie tussen scholen met een vergelijkbare beroepsrichting. Het leven en leren in Europa, dat voor studenten en docenten mogelijk wordt gemaakt, heeft bijgedragen tot de toekenning van de naam "Europese school" in 2008, 2011 en 2014.

Uitvoering van de Europese gedachte

Stages van stagiairs in de verpleegkunde, als opvoeder of als laborant in Europese landen zoals Tsjechië, Polen, Estland of Ierland vinden regelmatig plaats en helpen de studenten om nieuwe ervaringen op te doen en waardevolle kennis te vergaren in een internationale context. Deze stages in het buitenland worden gefinancierd door het Erasmus+-programma van de EU. De ervaringen van de stagiairs op hun reizen kunnen gemakkelijk worden achterhaald dankzij de openbare dagboekaantekeningen.