Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid voor het gebruik van dit portaal en alle subdomeinen die tot deze domeinen behoren. De gebruiker stemt in met de hier uiteengezette bepalingen inzake gegevensbescherming.

Alle hierna vermelde formuleringen die specifiek betrekking hebben op één sekse, moeten worden geacht uitdrukkelijk van toepassing te zijn op alle seksen.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van bovengenoemde websites, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt steeds in overeenstemming met de EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en met de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die voor de stad Jena gelden, met name de Thüringer wet inzake gegevensbescherming.

Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wordt het publiek geïnformeerd over het soort, de omvang en het doel van de door de stad Jena verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens bij het gebruik van de bovengenoemde websites. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

De persoonsgegevens worden opgeslagen op speciaal beveiligde servers in Duitsland. Toegang tot deze gegevens is slechts mogelijk voor enkele speciaal gemachtigde personen die betrokken zijn bij het technische, commerciële of redactionele onderhoud van de servers. De gegevens worden gewetensvol beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde openbaarmaking.

Definities

Deze gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de begrippen die in de Europese richtlijn en de Ordonnantie Maker bij de vaststelling van de DSGVO worden gebruikt. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is bedoeld om gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk te zijn.

Daartoe worden de gebruikte termen van tevoren uitgelegd. In deze gegevensbeschermingsverklaring worden onder meer de volgende termen gebruikt:

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Onder "betrokkene" wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij dergelijke persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat gebruik wordt gemaakt van aanvullende informatie, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

De voor de verwerking verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

Onder "verwerker" wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

Onder derde wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene zich akkoord verklaart met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke en de functionarissen voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:

Janine Tavangarian
Communicatieteam
Buitenlandse Zaken/Stedenpartnerschappen/Europese Zaken

Am Anger 15
07743 Jena

Tel. 03641 49-2014
fax 03641 49-2020
janine.tavangarian@jena.de

Functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking:
Melanie Pesch
Am Anger 15
07743 Jena of postbus 10 03 38, 07703 Jena

Tel. 03641 49-2113
Fax 03641 49-2114
datenschutz@jena.de

Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de stad Jena verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een datasubject of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld

 1. gebruikte browsertypes en -versies,
 2. het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt,
 3. de website van waaruit een toegangssysteem op de gemeentelijke website terechtkomt (de zogenaamde referrer),
 4. de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op de gemeentelijke website,
 5. de datum en het tijdstip van een toegang tot de website,
 6. een Internet-protocoladres (IP-adres),
 7. de internet service provider van het toegangssysteem en
 8. andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op de gemeentelijke informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt de stad Jena geen conclusies over de betrokkene. De in de logbestanden opgeslagen gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.
De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.
Deze informatie is nodig om

 1. om de inhoud van de gemeentelijke website correct aan te leveren,
 2. optimalisering van de inhoud van de gemeentelijke website en van de reclame voor die website,
 3. om de functionaliteit op lange termijn van de gemeentelijke informatietechnologiesystemen en de technologie van de website te waarborgen, alsmede
 4. rechtshandhavingsinstanties de informatie te verschaffen die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval.

Daarom analyseert de stad Jena anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds voor statistische doeleinden en anderzijds met het oog op een betere gegevensbescherming en gegevensbeveiliging binnen de stad Jena, om een optimaal niveau van bescherming van de door de stad Jena verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd. Opslag verder dan dit is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

Cookies

De internetpagina's van de stad Jena maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.
Talrijke internetpagina's en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen.

Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.
Door het gebruik van cookies kan de stad Jena de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op de website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. De gebruiker van een internetsite die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens wanneer hij de internetsite bezoekt opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de internetsite en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door de gemeentelijke website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd met behulp van een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig bruikbaar zijn.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Inschrijving op de website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens in het proces aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, vloeit voort uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt.

De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor de eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De voor de verwerking verantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal gebruiken voor een intern gebruik dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke kan worden toegeschreven.

Bij registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden bovendien het door de internet service provider (ISP) aan de betrokkene toegewezen IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat alleen op die manier misbruik van de aangeboden diensten kan worden voorkomen en, indien nodig, aan de hand van deze gegevens gepleegde strafbare feiten kunnen worden opgehelderd. In beginsel worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven of de doorgifte tot strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene door het verstrekken van persoonsgegevens wordt door de voor de verwerking verantwoordelijke gebruikt om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, gezien hun aard, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen kunnen de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde wijzigen of deze volledig uit de gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking laten schrappen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt iedere betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over de betrokkene zijn opgeslagen. Voorts corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Het voltallige personeel van de voor de verwerking verantwoordelijke staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersonen.

Contactmogelijkheid via de website

Op basis van wettelijke bepalingen bevat de website van de stad Jena informatie die een snel elektronisch contact en directe communicatie mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen.

Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt.

Routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te verwezenlijken of indien de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, daarin voorzien.

Indien het opslagdoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening Maker of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Rechten van de betrokkene

Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de stad Jena.

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht te allen tijde kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de hem betreffende persoonsgegevens die zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever voor Richtlijnen en Verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

 • De doeleinden van de verwerking,
 • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens,
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties,
 • indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die duur,
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van hem betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, dan wel van een recht tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken,
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit,
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens,
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of zijn persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de stad Jena.

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om onjuiste persoonsgegevens over hem of haar onverwijld te laten rectificeren. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

Indien een betrokkene dit recht wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de stad Jena.

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet langer noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
 • De betrokkene trekt zijn toestemming waarop de verwerking was gebaseerd, in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO of artikel 9, lid 2, onder a), DSGVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, DSGVO.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, DSGVO.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de door de stad Jena opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de stad.

Indien de persoonsgegevens door de stad Jena openbaar zijn gemaakt en de stad als verantwoordelijke voor de verwerking op grond van artikel 17, lid 1, van de verordening gegevensbescherming verplicht is de persoonsgegevens te wissen, treft de stad redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht alle koppelingen naar de persoonsgegevens of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. In individuele gevallen zullen de nodige stappen worden ondernomen.

Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.
 • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene wenst de beperking van door de stad Jena opgeslagen persoonsgegevens te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de stad. De beperking van de verwerking zal worden geregeld.

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen.

Hij of zij heeft ook het recht om dergelijke gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht te verlangen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden doorgegeven, voor zover dat technisch haalbaar is en voor zover dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de stad Jena.

Eenieder die gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om te allen tijde op grond van redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De Stadt Jena zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij zij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de indiening, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Indien de stad Jena persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die voor dergelijke marketing worden verwerkt. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bij de stad Jena bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal de stad Jena de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door de stad Jena voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de verordening gegevensbescherming (DSGVO), tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de stad Jena. Het staat de betrokkene tevens vrij zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, tenzij het besluit noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of

 1. niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of
 2. is toegestaan bij EU-wetgeving of EU-wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene; of
 3. wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als het besluit

 1. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of
 2. Indien het besluit met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt de stad Jena passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een verantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde besluiten wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de stad Jena.

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden. Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de stad Jena.

Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Matomo

De controller heeft de Matomo component geïntegreerd op deze website. Matomo is een open source software tool voor webanalyse. Webanalyse is het verzamelen, ordenen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyse-instrument verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene een website heeft geraadpleegd (de zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website zijn geraadpleegd of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de optimalisering van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De software wordt beheerd op de server van de verantwoordelijke voor de verwerking, de gegevensbeschermingsgevoelige logbestanden worden uitsluitend op deze server opgeslagen.
Het doel van de Matomo component is om de bezoekersstroom van deze website te analyseren. De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van deze website te evalueren teneinde online-rapporten samen te stellen die de activiteiten op de gemeentelijke websites weergeven.

Dit helpt om de website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Deze doeleinden vormen ook het gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Door het IP-adres te anonimiseren wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

Matomo plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door de cookie in te stellen wordt de stad Jena in staat gesteld het gebruik van de website van de stad te analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, worden door de internetbrowser op het informaticasysteem van de betrokkene automatisch gegevens naar onze server doorgestuurd met het oog op online analyse. In het kader van deze technische procedure verkrijgen wij kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat ons onder meer in staat stelt de herkomst van bezoekers en kliks te traceren.

Door middel van de cookie worden persoonlijke gegevens, zoals het tijdstip van toegang, de plaats van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website opgeslagen. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, naar onze server doorgestuurd. Deze persoonsgegevens worden door ons opgeslagen. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar 2 bytes van het IP-adres worden gemaskeerd (b.v.: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is een toewijzing van het verkorte IP-adres aan de oproepende computer niet meer mogelijk.
De betrokkene kan het plaatsen van cookies door de gemeentelijke website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Matomo een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat al door Matomo is geplaatst op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verzameling van gegevens die door Matomo worden gegenereerd en verband houden met een gebruik van deze website en om een dergelijke verzameling te voorkomen. Daartoe moet de betrokkene een opt-out-cookie instellen. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene opnieuw een opt-out-cookie instellen.

Door de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de voor de verwerking verantwoordelijke niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Matomo vindt u hier.

Web analytics uitschakelen

<!--iframe frameborder="no" src="http://piwik.jena.de/piwik1/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOu…" style="width: 100%; height: 400px;">

Rechtsgrondslag van de verwerking

Voor zover voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming van de betrokkene is verkregen, dient art. 6, lid 1, onder a), van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, onder b), DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de stad Jena is onderworpen, dient art. 6, lid 1, onder c), van het AVG als rechtsgrondslag.
Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, onder d), DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang die op de stad Jena rust, of indien de verwerking plaatsvindt in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, dient artikel 6, lid 1, onder e), van het AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Indien de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van de stad Jena of van een derde en indien de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Wettelijke of contractuele bepalingen voor de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor de sluiting van het contract; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking.

De verstrekking van persoonsgegevens is deels wettelijk verplicht (bv. belastingvoorschriften) of kan ook voortvloeien uit contractuele voorschriften (bv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een contract nodig zijn dat een betrokkene persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door de stad moeten worden verwerkt.

De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te verstrekken wanneer de Stad met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten.

Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met de Stad. De betrokkene wordt er dan per geval van in kennis gesteld of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting tot verstrekking van de persoonsgegevens bestaat en wat de gevolgen van niet-verstrekking van de persoonsgegevens zouden zijn.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

De stad Jena maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Gebruik van YouTube

Deze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die door Google wordt beheerd. De beheerder van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van de websites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plugin, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke internetpagina u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube.

Gebruik van andere diensten

De volgende diensten van Google Inc. worden op deze website gebruikt:

 • Google lettertypen
 • Google Translate (website vertaler)
 • Google reCAPTCHA

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google Inc. vindt u hier.

Sociale netwerken

De stad Jena neemt de huidige discussie over gegevensbescherming in sociale netwerken zeer serieus. Momenteel is juridisch niet definitief duidelijk of en in hoeverre alle sociale netwerken hun diensten aanbieden in overeenstemming met de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming.

Daarom wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de door de stad Jena gebruikte diensten Twitter, Facebook, Xing, Google+, Instagram en YouTube de gegevens van hun gebruikers (bv. persoonsgegevens, IP-adres) opslaan overeenkomstig hun beleid inzake gegevensgebruik en deze voor zakelijke doeleinden gebruiken. De stad Jena heeft geen invloed op het verzamelen van gegevens en het verdere gebruik ervan door de sociale netwerken.

Zo is niet bekend in welke mate, waar en hoe lang de gegevens worden opgeslagen, in hoeverre de netwerken de bestaande verwijderingsverplichtingen nakomen, welke evaluaties en koppelingen met de gegevens worden gemaakt en aan wie de gegevens worden doorgegeven.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 GDPR.