Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Polityka prywatności

To jest polityka prywatności dotycząca korzystania z tego portalu i wszystkich subdomen należących do tych domen. Użytkownik wyraża zgodę na przedstawione tu postanowienia dotyczące ochrony danych.

Wszystkie wymienione poniżej sformułowania, które odnoszą się do jednej płci, należy rozumieć jako wyraźnie odnoszące się do wszystkich płci.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach korzystania z wyżej wymienionych stron internetowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z rozporządzeniem UE o ochronie danych (GDPR) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi w mieście Jena, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych obowiązującą w Turyngii.

Za pomocą niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych informuje się społeczeństwo o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez miasto Jena podczas korzystania z wyżej wymienionych stron internetowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Dane osobowe są przechowywane na specjalnie chronionych serwerach w Niemczech. Dostęp do tych danych jest możliwy tylko dla kilku specjalnie upoważnionych osób, które zajmują się techniczną, handlową lub redakcyjną obsługą serwerów. Dane są sumiennie chronione przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

Definicje

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych opiera się na pojęciach użytych w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu Maker podczas przyjmowania DSGVO. Niniejsza deklaracja o ochronie danych osobowych ma być łatwa do przeczytania i zrozumienia.

Aby to zapewnić, stosowane pojęcia są z góry wyjaśnione. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych stosowane są między innymi następujące pojęcia:

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane konkretnej osobie, której dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu kontrolera.

Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, władzą publiczną, agencją lub innym organem, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

Strona trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ niebędący podmiotem danych, administratorem danych, podmiotem przetwarzającym oraz osobami, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne i świadome wyrażenie woli przez osobę, której dotyczą dane, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez które osoba ta wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Nazwa i adres administratora danych oraz inspektorów ochrony danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych osobowych jest:

Janine Tavangarian
Zespół ds. komunikacji
Urzędnik do spraw zagranicznych/partnerstwa miast/spraw europejskich

Am Anger 15
07743 Jena

Tel. 03641 49-2014
fax 03641 49-2020
janine.tavangarian@jena.de

Inspektor ochrony danych administratora:
Melanie Pesch
Am Anger 15
07743 Jena lub P.O. Box 10 03 38, 07703 Jena

Tel. 03641 49-2113
Fax 03641 49-2114
datenschutz@jena.de

Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa miasta Jena gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub system automatyczny wchodzi na tę stronę. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Można gromadzić następujące dane

 1. typy i wersje używanych przeglądarek,
 2. system operacyjny używany przez system dostępu,
 3. stronę internetową, z której system dostępu trafia na stronę gminy (tzw. referrer),
 4. podstrony, do których dostęp uzyskuje się poprzez system dostępu na stronie internetowej gminy,
 5. datę i godzinę dostępu do strony internetowej,
 6. adres protokołu internetowego (adres IP),
 7. dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz
 8. inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu niebezpieczeństwom w przypadku ataków na systemy informatyczne gminy.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, miasto Jena nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Dane zapisane w plikach dziennika nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.
Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.
Informacje te są wymagane w celu

 1. do prawidłowego dostarczania zawartości miejskiej strony internetowej,
 2. optymalizacja zawartości strony internetowej gminy oraz reklam na niej umieszczanych,
 3. w celu zapewnienia długotrwałej funkcjonalności systemów informatycznych gminy oraz technologii strony internetowej, a także
 4. dostarczenie organom ścigania informacji niezbędnych do wniesienia oskarżenia w przypadku ataku cybernetycznego.

Dlatego też Miasto Jena analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony w celach statystycznych, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w Mieście Jena, aby zapewnić optymalny poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Jena. W tym kontekście nie ma miejsca analiza danych w celach marketingowych.

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. Możliwe jest magazynowanie wykraczające poza ten zakres. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że przyporządkowanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie konieczne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

Cookies

Strony internetowe miasta Jena wykorzystują pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany.

Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki unikalnemu identyfikatorowi cookie.
Dzięki wykorzystaniu plików cookie, Miasto Jena może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na stronie internetowej mogą być zoptymalizowane dla użytkownika. Na przykład użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi przy każdej wizycie na stronie internetowej ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na stronie internetowej gminy poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawianie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Rejestracja na stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. To, które dane osobowe są przekazywane do kontrolera w procesie, wynika z odpowiedniej maski wprowadzania danych użytej do rejestracji.

Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i do jego własnych celów. Administrator może zlecić przekazanie danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również będzie wykorzystywał dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego przypisanego administratorowi.

Podczas rejestracji na stronie internetowej administratora zapisywany jest ponadto adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych, data i godzina rejestracji. Zapisywanie tych danych odbywa się z uwagi na fakt, że tylko w ten sposób można zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z oferowanych usług, a w razie potrzeby dane te umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestępstw. Zasadniczo dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ich służy celom ścigania karnego.

Rejestracja podmiotu danych poprzez podanie danych osobowych jest wykorzystywana przez administratora w celu zaoferowania podmiotowi danych treści lub usług, które ze względu na swój charakter mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z danych administratora.

Administrator danych w każdej chwili, na żądanie, udziela każdemu podmiotowi danych informacji o tym, jakie dane osobowe na jego temat są przechowywane. Ponadto administrator koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie podmiotu danych, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Cały personel administratora jest dostępny dla podmiotu danych jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Na podstawie przepisów ustawowych strona internetowa miasta Jena zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny i bezpośrednią komunikację, które obejmują również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane.

Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to przewidziane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie lub innego ustawodawcę w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator.

W przypadku ustania celu przechowywania lub upływu okresu przechowywania określonego w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu producenta lub innego właściwego ustawodawcy, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące jej dane osobowe. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili skontaktować się z Urzędem Miasta Jena.

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do uzyskania w dowolnym momencie od administratora bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych na jej temat oraz kopii tych informacji. Ponadto, europejski prawodawca w zakresie dyrektyw i rozporządzeń przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • Cele przetwarzania danych,
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych,
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • o istnieniu prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia dotyczących go danych osobowych lub do uzyskania ograniczenia ich przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego,
 • jeżeli dane osobowe nie są pobierane od osoby, której dane dotyczą: Wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych,
 • Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z Miastem Jena.

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do niezwłocznego sprostowania niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili skontaktować się z Urzędem Miasta Jena.

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów i w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest już konieczne:

 • Dane osobowe były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane do celów, dla których nie są już niezbędne.
 • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a) DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DSGVO.

Jeżeli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Miasto Jena, może w każdej chwili skontaktować się z Miastem.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Miasto Jena i Miasto jako administrator danych jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, Miasto wdraża rozsądne środki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszystkich linków do danych osobowych lub kopii lub replikacji danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne. W indywidualnych przypadkach zostaną podjęte niezbędne kroki.

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne w stosunku do podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Miasto Jena, może w każdej chwili skontaktować się z Miastem. Zostanie zorganizowane ograniczenie przetwarzania danych.

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i rozporządzenie europejskie, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi przez podmiot danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

Ma on również prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 GDPR, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie ma to negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z miastem Jena.

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie europejskie prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych prowadzonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku sprzeciwu Stadt Jena nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać ważne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Miasto Jena przetwarza dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych dla celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi miastu Jena sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, miasto Jena nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez miasto Jena do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO), chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z Urzędem Miasta Jeny. Podmiot danych ma również prawo do skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE.

Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane mu przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące tego podmiotu lub w podobny sposób znacząco na niego wpływa, chyba że decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem, lub

 1. nie jest niezbędny do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub
 2. jest dozwolone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to przewiduje odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów podmiotu danych; lub
 3. odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja

 1. jest niezbędny do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub
 2. Jeżeli decyzja podejmowana jest za wyraźną zgodą podmiotu danych, miasto Jena wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, jak również uzasadnionych interesów podmiotu danych, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania interwencji podmiotu danych ze strony osoby odpowiedzialnej, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z Miastem Jena.

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z Urzędem Miasta Jena.

Polityka prywatności w zakresie użytkowania i stosowania Matomo

Administrator zintegrował na tej stronie komponent Matomo. Matomo jest oprogramowaniem open source służącym do analizy stron internetowych. Analiza sieciowa to zbieranie, zestawianie i ocena danych dotyczących zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Narzędzie do analizy stron internetowych gromadzi między innymi dane o stronie internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. referrer), jakie podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i jak długo podstrona była oglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Oprogramowanie jest obsługiwane na serwerze administratora, pliki dziennika wrażliwe na ochronę danych są przechowywane wyłącznie na tym serwerze.
Celem komponentu Matomo jest analiza przepływu osób odwiedzających tę stronę. Administrator wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z tej strony internetowej w celu sporządzania raportów online przedstawiających aktywność na stronach internetowych gminy.

Pomaga to w ciągłym ulepszaniu strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. Cele te stanowią również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Poprzez anonimizację adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględnia się interesy użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych.

Matomo umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Poprzez ustawienie pliku cookie miasto Jena może analizować korzystanie z miejskiej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez komponent Matomo do przesyłania danych na nasz serwer w celu analizy online. W ramach tej procedury technicznej uzyskujemy wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, co służy nam między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, takie jak czas dostępu, miejsce, z którego nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin na naszej stronie internetowej. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane na nasz serwer. Te dane osobowe są przez nas przechowywane. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Oprogramowanie jest ustawione w taki sposób, że adresy IP nie są zapisywane w całości, ale 2 bajty adresu IP są maskowane (np.: 192.168.xxx.xxx). W ten sposób nie jest już możliwe przypisanie skróconego adresu IP do komputera wywołującego.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na stronie internetowej gminy, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Matomo umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Matomo może być w każdej chwili usunięty za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Matomo i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej oraz uniemożliwienia takiego gromadzenia. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi ustawić plik cookie opt-out. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie w późniejszym czasie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie ustawić plik cookie opt-out.

W przypadku ustawienia pliku cookie opt-out istnieje jednak możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Matomo można znaleźć tutaj.

Wyłącz analitykę internetową

<!--iframe frameborder="no" src="http://piwik.jena.de/piwik1/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOu…" style="width: 100%; height: 400px;">

Podstawa prawna przetwarzania danych

O ile zgoda osoby, której dane dotyczą, jest uzyskiwana na operacje przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (DSGVO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) (b) DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega miasto Jena, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.
W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej sprawiają, że przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. d DSGVO.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym ciążącym na mieście Jena lub gdy przetwarzanie odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, art. 6 ust. 1 lit. e) DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu miasta Jena lub strony trzeciej i jeżeli interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad wymienionym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

Przepisy prawne lub umowne dotyczące przekazywania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek przekazania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieprzekazania danych.

Podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, podała dane osobowe, które muszą być następnie przetwarzane przez miasto.

Na przykład, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych osobowych, gdy Miasto zawiera z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta.

Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z Miastem. Osoba, której dane dotyczą, zostanie następnie poinformowana w każdym indywidualnym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych.

Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Miasto Jena nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Korzystanie z YouTube

Ta strona wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Podczas odwiedzin na jednej ze stron internetowych wyposażonych we wtyczkę YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest przy tym informowany, jaką stronę internetową Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube.

Korzystanie z innych usług

Następujące usługi Google Inc. są wykorzystywane na tej stronie:

 • Google Fonts
 • Google Translate (tłumacz stron internetowych)
 • Google reCAPTCHA

Dalsze informacje oraz obowiązującą politykę prywatności firmy Google Inc. można znaleźć tutaj.

Sieci społecznościowe

Miasto Jena bardzo poważnie traktuje aktualną dyskusję na temat ochrony danych w sieciach społecznościowych. Obecnie nie jest ostatecznie wyjaśnione pod względem prawnym, czy i w jakim zakresie wszystkie portale społecznościowe oferują swoje usługi zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych.

W związku z tym należy wyraźnie zaznaczyć, że serwisy, z których korzysta miasto Jena: Twitter, Facebook, Xing, Google+, Instagram i YouTube, przechowują dane swoich użytkowników (np. dane osobowe, adres IP) zgodnie ze swoimi zasadami wykorzystywania danych i wykorzystują je do celów służbowych. Miasto Jena nie ma wpływu na gromadzenie danych i ich dalsze wykorzystanie przez sieci społecznościowe.

Nie wiadomo zatem, w jakim zakresie, gdzie i jak długo dane są przechowywane, w jakim stopniu sieci przestrzegają istniejących zobowiązań do usuwania danych, jakie oceny i powiązania są dokonywane w odniesieniu do danych i komu dane są przekazywane.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza GDPR.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 GDPR.