Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Szkoły europejskie

Nazwa "Szkoła Europejska" jest przyznawana jednorazowo na trzy lata przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Turyngii. Jeżeli szkoła otrzyma tytuł "Szkoły Europejskiej" po raz trzeci z rzędu, ma prawo posługiwać się tym tytułem przez czas nieograniczony.

Cechą wyróżniającą te instytucje jest ich zorientowany na Europę, międzykulturowy profil edukacyjny.

Według Ministerstwa Turyngii, szkoły europejskie kierują się następującymi zasadami:

 1. Integracja tematów europejskich "Europe Curriculum", działania uzupełniające dla realizacji edukacji europejskiej, regularny udział uczniów w konkursach o tematyce europejskiej.
 2. Nauczanie języków obcych, rozszerzona oferta języków obcych w ramach regularnych lekcji
 3. zorientowane na projekt partnerstwo szkół i staże - projekty transnarodowe i partnerstwa w innych krajach europejskich
 4. Kwalifikacje i rozwój personelu, doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinach związanych z Europą
 5. Zaangażowanie polityki, gospodarki, sztuki i kultury w pracę edukacyjną, publikacje na temat udanych projektów
 6. Zapewnienie jakości, regularne wewnętrzne oceny szkół

W Jenie znajdują się cztery uznane szkoły europejskie:

W tym miejscu przygotowaliśmy dla Państwa krótki przegląd profili i projektów placówek edukacyjnych w Jenie.

Friedrich Schiller Primary School Jena (FSG) została założona w 1984 roku i oferuje edukację szkolną dla 250 dzieci. W latach 2002, 2005 i 2008 placówka oświatowa uzyskała tytuł "Szkoły Europejskiej". Profil szkoły podstawowej, struktura i organizacja zajęć lekcyjnych oraz projekty związane z tematyką europejską uzasadniają to miano.

W ramach programów Erasmus+ K1 i K2, programu "School Partnerships Eastern, Central and Southern Europe and Baltic States" (PAD) oraz eTwinningu, FSG współpracuje ze szkołami z różnych krajów europejskich. Wspólnie opracowywane są projekty o różnej tematyce, realizowane są wymiany uczniowskie oraz wzajemne wizyty nauczycieli.

Schillerschule uczestniczy również w wielu działaniach związanych z ideami europejskimi, m.in. w projekcie "Europa macht Schule", corocznym "Europejskim Konkursie Rysunkowym" oraz Konkursie Kangur.

Ponadto od 2016 roku FSG bierze udział w programie federalnym "Menschen stärken Menschen" (Ludzie wzmacniają ludzi) we współpracy z Federalnym Ministerstwem ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ) oraz Regionalnym Związkiem Stowarzyszeń Pomocy Szkole w Turyngii.

FSG oferuje wczesne nauczanie języka obcego od klasy 1. Tutaj uczniowie mogą już nabyć pierwsze umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Oferta jest rozszerzona od klasy 3 o lekcje języka francuskiego i grupę nauki języka hiszpańskiego.

Od 06.05.2008 r. istnieje umowa partnerska ze szkołą podstawową w Aydat we Francji.

Wdrażanie idei europejskiej

Uczniowie często czytają w klasie książki z innych krajów i w ten sposób poznają m.in. życie dzieci w szkołach partnerskich, w innych miastach lub społecznościach i zajmują się w klasie tradycjami danego kraju. Wiedza o Europie i Unii Europejskiej jest również odnawiana i poszerzana za pomocą quizu o Europie. Co roku uczniowie przygotowują europejski kalendarz na ten rok i wspólnie z dziećmi ze szkół partnerskich tworzą europejską choinkę, wykonując prace rękodzielnicze.

Podczas wizyt w bibliotece z ukierunkowanym czytaniem książek dowiadują się więcej o tematach istotnych dla Europy, które są poruszane w projektach. W procesie tym poruszane są tematy z dziedziny muzyki, historii lokalnej i nauki, edukacji artystycznej, sportu i środowiska życia dzieci w ujęciu międzynarodowym.

We współpracy z innymi szkołami organizowane są również europejskie festiwale dziecięce, podczas których prezentowane są europejskie bajki, piosenki dziecięce oraz gry i zabawy dla dzieci. Dzięki wczesnej edukacji muzycznej uczniów, programy mogą być różnorodne i pełne dźwięków. Dzieci i rodzice pochodzenia nieniemieckiego są integrowani w sposób ukierunkowany. Idea europejska jest zintegrowana ze wszystkimi przedmiotami, podczas tygodnia Erasmusa w listopadzie i tygodnia projektu w maju, również poprzez intensywną pracę w mediach.

Projekt Erasmus+K2 jest obecnie realizowany do 2020 r. z udziałem szkół z Finlandii, Polski, Francji, Włoch i Hiszpanii pod hasłem "Skarby natury - małe ręce odkrywają i chronią naszą europejską przyszłość". Rezultaty projektów są udokumentowane w fotoksiążkach, w kronice szkolnej, w szkolnych kącikach przyjaźni europejskiej, na plakatach oraz w pracach malarskich i rękodzielniczych, a także w materiałach roboczych i książkach.

Karl-Volkmar-Stoy-Schule jest szkołą zawodową o profilu handlowym. Przedsiębiorcy kształceni są w zakresie handlu hurtowego i zagranicznego, handlu elektronicznego, zarządzania biurem, handlu detalicznego, przemysłu, motoryzacji i finansów. Ponadto można uzyskać dalsze kwalifikacje po ukończeniu szkoły aż do ogólnych kwalifikacji wstępnych na studia. W tym zabytkowym budynku, położonym w centrum Jeny, uczy się około 1000 praktykantów i studentów. Został on odnowiony i oferuje wszystkie techniczne warunki dla nowoczesnego nauczania.

Wdrażanie idei europejskiej

Nauka języka obcego odbywa się w środowisku multimedialnym. Niektóre dziedziny nauki i moduły dydaktyczne są nauczane dwujęzycznie, aby przygotować stażystów i uczniów do międzynarodowego rynku pracy lub do studiowania w Unii Europejskiej. W galerii językowej uczniowie pochodzenia innego niż niemieckie od kilku lat korzystają z możliwości zaprezentowania swojego języka ojczystego i kraju ojczystego. Ten i liczne inne projekty zapobiegają ksenofobii i rasizmowi oraz podkreślają europejski profil szkoły.

Już w 2003 roku Stoyschule otrzymała tytuł "Szkoły Europejskiej", ponieważ kadra nauczycielska stale włącza tematykę europejską do codziennego życia szkoły i poprzez różnorodne działania ułatwia spotkania międzykulturowe. Na przykład od 2009 roku utrzymywane jest partnerstwo szkolne z Technikum Handlowym, Sztuki Użytkowej i Wzornictwa w Pilźnie. Co roku grupa niemieckich uczniów odwiedza szkołę partnerską, a grupa czeskich uczniów odbywa praktyki w firmach w Jenie. W 2017 roku rozpoczęto również wymianę praktykantów handlu detalicznego z Jeny i Brześcia. Co dwa lata uczniowie szkół zawodowych mają możliwość wzięcia udziału w tej francusko-niemieckiej wymianie. Obecnie przygotowywane jest partnerstwo ze szkołą w Zielonej Górze w Polsce. Co roku jesienią słowaccy praktykanci odbywają staż zawodowy w Stoyschule.

Kolejnym punktem działalności Stoyschule jest edukacja polityczna. W ramach edukacji demokratycznej młodzież i młodzi dorośli mają często okazję spotkać się z posłami do parlamentu krajowego Turyngii, Bundestagu i Parlamentu Europejskiego. Na przykład, przed wyborami, szkoła organizuje tak zwane randki z kandydatami, podczas których młodzi wyborcy mogą w krótkim czasie zadać pytania kandydatom ze wszystkich partii. Uczniowie mają jednak również możliwość poznania przywódców politycznych w miejscach pozaszkolnych, takich jak Parlament Europejski czy Bundestag.

Obecnie Stoyschule ubiega się o tytuł "Szkoły Ambasadorów Parlamentu Europejskiego", aby móc dalej rozwijać swoją działalność w tym zakresie. Co roku odbywają się gry symulacyjne dotyczące polityki europejskiej, koncentrujące się na aktualnych tematach, takich jak ochrona danych czy polityka azylowa. Szkoła ściśle współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami partyjnymi. Ponadto Stoyschule łączy ideę europejską ze swoimi celami edukacyjnymi w zakresie sportu, kultury i nauki.

W Państwowym Ośrodku Szkolnictwa Zawodowego Jena - Göschwitz (SBSZ) w 7 typach szkół uczy się ok. 1.500 uczniów i praktykantów. Po ukończeniu szkoły przystępują do egzaminu gimnazjalnego lub otrzymują świadectwo czeladnicze lub świadectwo po pozytywnym ukończeniu nauki zawodu lub przygotowania zawodowego.
Centrum szkolnictwa zawodowego oferuje kształcenie w następujących dziedzinach:

 • Technologia metali, mechatronika
 • Instalacje w zakresie techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej, techniki budowlanej
 • Elektrotechnika, optyka i ekonomia domowa

W ciągu ostatnich 20 lat SBSZ Jena - Göschwitz uzyskała tytuły:

 • Szkoła Europejska
 • Szkoła ochrony środowiska
 • Szkoła UNESCO

i jest nadal szkołą szkoleniową Uniwersytetu Friedricha-Schillera w Jenie.

Wdrażanie idei europejskiej

Od 22 lat uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół biorą udział w projektach krajowych i międzynarodowych. Zaowocowało to ogromnym doświadczeniem w organizacji i realizacji projektów międzynarodowych. Niektóre projekty zostały wyróżnione lub nagrodzone w ocenach krajowych i europejskich. Bardzo dobre relacje z europejskimi instytucjami edukacyjnymi umożliwiają realizację projektów pilotażowych, partnerskich oraz współpracę (koordynację) kilku instytucji edukacyjnych między sobą. SBSZ Jena - Göschwitz zajmuje w tym procesie centralną, koordynującą pozycję.

W SBSZ Jena - Göschwitz istnieją liczne przykłady trwałego wykorzystania wyników projektów w ramach współpracy międzynarodowej. Należy podkreślić wykorzystanie listy wskaźników do wzajemnej weryfikacji obserwacji w życiu codziennym, do poprawy jakości refleksji jako podstawy do zmiany własnego nauczania oraz do znalezienia wspólnej podstawy do dyskusji o działaniach pedagogicznych. Ponadto należy położyć nacisk na dwujęzyczne moduły nauczania. Stanowią one od lat podstawę nauczania dwujęzycznego w ośrodku szkolnym. Pan Patzer jako kierownik i osoba kontaktowa projektu posiada 22-letnie doświadczenie w organizacji projektów europejskich.

SBSZ Jena - Göschwitz uzyskała certyfikat mobilności w 2010 r. W obecnym programie UE ERASMUS+ ośrodek szkolny posiada Kartę Mobilności. Obie nagrody oznaczają bardzo dobrą jakość, projekty referencyjne i"dobrą praktykę".

Szkołami partnerskimi w roku szkolnym 2018/19 są:

 • Szegedi Szakképzés Centrum Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája z Węgier.
 • Stredna odborna skola hotelovych sluzieb a obchodu w Zvolen / Słowacja
 • CENFIM w Porto / Portugalia
 • Tartu Kutsehariduskeskus w Estonii
 • Lycée Valery Larbaud we Francji
 • Björknäsgymnasiet w Szwecji.

Państwowa Szkoła Zawodowa Zdrowia i Spraw Socjalnych w Jenie (SBBS) została otwarta w 1912 r., a w 1961 r. przyłączona do Uniwersytetu im. Friedricha Schillera w Jenie jako zakładowa szkoła zawodowa. Od 1992 r. miasto Jena jest sponsorem SBBS, który oferuje kształcenie w różnych zawodach związanych ze zdrowiem i opieką społeczną. Lokalizacja w Jena-Lobeda jest bardzo korzystna ze względu na bliskość szpitala uniwersyteckiego.

Uczniowie i nauczyciele mogą się kształcić nie tylko tutaj, ale także podczas pobytów zagranicznych, które służą komunikacji międzykulturowej między szkołami o podobnym ukierunkowaniu zawodowym. Życie i uczenie się w Europie, które jest możliwe dla uczniów i nauczycieli, przyczyniło się do przyznania imienia "Szkoły Europejskiej" w 2008, 2011 i 2014 roku.

Wdrażanie idei europejskiej

Praktyki praktykantów w dziedzinie pielęgniarstwa, jako edukatorów lub asystentów laboratoryjnych w krajach europejskich, takich jak Czechy, Polska, Estonia lub Irlandia odbywają się regularnie i pomagają studentom zdobyć nowe doświadczenia i cenną wiedzę w kontekście międzynarodowym. Praktyki zagraniczne finansowane są w ramach unijnego programu Erasmus+. Dzięki publicznym wpisom w dziennikach można łatwo prześledzić doświadczenia uczestników w czasie podróży.