Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Jena w Europie

Nasze miasto nad Saale chętnie wita gości i przyjaciół z całej Europy, którzy przynoszą do Jeny swoje kultury, tradycje, wiedzę, zaangażowanie lub po prostu czystą radość życia.

Również w drugą stronę, nasze miasto, jego organizacje i instytucje oraz oczywiście obywatele Jeny są zawsze chętni, aby część naszych kulturowych, naukowych i społecznych cech oraz know-how napłynęła do Unii Europejskiej. Dzięki licznym sojuszom, kooperacjom i wspólnym projektom z krajami, gminami i partnerami europejskimi w kontekście muzycznym, historycznym lub naukowym, wnoszony jest wkład w zrównoważoną, różnorodną i bogatą Federację Europejską.

Na tej stronie można uzyskać przegląd tego, jak i gdzie nasza Jena prezentuje się w Europie.

Europejskie Stowarzyszenie Miast Napoleońskich jest stowarzyszeniem miast europejskich, których historia została ukształtowana przez Napoleona Bonaparte. Jena jest członkiem założycielem i w roku założenia 2004 przejęła niemieckie przewodnictwo.

Cele i zadania

Europejskie Stowarzyszenie Miast Napoleońskich powstało z chęci zaprezentowania przez różne miasta europejskie ich wspólnego dziedzictwa historycznego w kontekście europejskim oraz promowania wymiany między miastami napoleońskimi.

Zróżnicowane i intensywne badanie historii Europy i dziedzictwa Napoleona jest ważnym wkładem do wspólnej kultury narodów europejskich.

Działalność stowarzyszenia miast skupia się na trzech ważnych obszarach działania:

  • Wspieranie wymiany naukowej w zakresie historii Napoleona poprzez imprezy, konferencje i seminaria, jak również poprzez wspólne publikacje z uniwersytetami, instytucjami kulturalnymi i stowarzyszeniami związanymi z historią.
  • Wsparcie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, w tym odbudowy i renowacji pomników, miejsc pamięci, obiektów, dzieł sztuki i miejsc historycznych.
  • Promowane są działania mające na celu zapoznanie społeczeństwa z dziedzictwem napoleońskim poprzez wystawy, wydarzenia artystyczne i ekspedycje, a w szczególności wymianę szkolną i uniwersytecką oraz turystykę.

Napoleon w Jenie

Od 2020 roku Stowarzyszenie Miast Napoleońskich, miasto Jena i Zeiss-Planetarium J ena przybliżą nam mały kawałek historii świata, który rozegrał się u naszych granic w bitwie pod Jeną i Auerstedt w 1806 roku.

Nowy spektakl w Planetarium Zeissa, poświęcony inwazji Napoleona, zostanie zaprezentowany w nowoczesnej technologii pełnokopułowej i będzie połączeniem faktów historycznych z technologicznymi efektami specjalnymi. Zwiastun tego spektaklu znajdziecie w dalszej części strony - warto rzucić okiem! Zeiss-Planetarium jest dobrym punktem wyjścia do podróży śladami Napoleona w Jenie. Niedaleko, na północny zachód od Jeny, nad rzeką Windknollen, znajduje się Kamień Napoleoński, a tym samym punkt wyjścia do bitwy sprzed ponad 200 lat.

Podobne projekty w kinach lub planetariach mają być realizowane także w innych miastach napoleońskich, tak aby Jena - jak to często ma miejsce - była pionierem nowoczesnych i kreatywnych innowacji.

Sieć współpracy europejskich miast średniej wielkości została założona 22.09.1995 r. z inicjatywy miasta St. Pölten. St. Pölten jest stolicą Dolnej Austrii, tutaj też znajduje się biuro koordynacyjne europejskich miast średniej wielkości.

Oprócz St. Pölten członkami założycielami były Innsbruck, Passau, Bolzano, Maribor, Székesfehérvar, Ceske Budejovice, Trnava, Brno i nasza Jena. Dziś sieć liczy 34 członków z 13 krajów europejskich, takich jak Niemcy, Francja, Polska, Słowacja, Węgry czy Chorwacja i Albania.

Europejska Sieć Średnich Miast jest luźno zorganizowanym stowarzyszeniem średniej wielkości miast europejskich i reprezentuje interesy swoich członków wobec Rady Gmin i Regionów Europy, Międzynarodowego Stowarzyszenia Władz Lokalnych oraz Międzynarodowej Unii Burmistrzów. Podczas odbywających się dwa razy do roku spotkań roboczych promowana i rozszerzana jest współpraca międzygminna miast. Na przykład w kwietniu 2016 r. na spotkaniu w St. Pölten dyskutowano o działaniach miast w zakresie public relations, a w szczególności o ich obecności w Internecie.

Strona Europejska Nagroda Energetyczna (EEA) jest europejskim systemem zarządzania jakością i procedurą certyfikacji, która umożliwia prowadzenie zorientowanej na proces polityki energetycznej w gminie. Zrodził się on z pragnienia stworzenia całościowego, aktywnego w realizacji systemu zarządzania energią w mieście. Obecnie zaangażowanych jest ponad 1.500 miast w jedenastu krajach, z czego 329 w Niemczech. Ponad 780 gmin otrzymało już Nagrodę Energetyczną.

Nasza Jena uczestniczyła również w latach 2005-2017 w konkursie European Energy Award. W tym czasie miejski zespół ds. energii stworzył programy pracy w zakresie polityki energetycznej. Najważniejszymi projektami były: zielona energia elektryczna zakładu komunalnego, strategia adaptacji klimatycznej Jeny, kampania "Krok po kroku", program renowacji szkół, założenie obywatelskiej spółdzielni energetycznej "BürgerEnergie Jena eG", elektrownia fotowoltaiczna na otwartej przestrzeni w Illmnitz oraz samowystarczalna energetycznie centralna oczyszczalnia ścieków w Jenie. Za swoje zaangażowanie w ochronę klimatu miasto Jena 3-krotnie otrzymało Złotą Europejską Nagrodę Energetyczną.

W 2017 r. po 12 latach zakończył się proces EOG. Obecnie, w ramach projektu"Globalnie Zrównoważona Gmina Turyngia", ma zostać opracowana zintegrowana strategia zrównoważonego rozwoju w kontekście Agendy 2030. Miasto Jena jest wspierane i wspomagane przez "Zukunftsfähiges Thüringen e. V.", sponsora projektu. Wykorzystane zostaną struktury organizacyjne, które zostały opracowane w ramach procesu EOG.

Więcej informacji na temat Europejskiej Nagrody Energetycznej, szczegółowe opisy projektów oraz dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie"Krok po kroku - W kierunku zrównoważonego rozwoju".

Europejska sieć orkiestr symfonicznych"ONE - an Orchestra Network for Europe" została założona w 2003 roku.

Jej celem jest promowanie idei europejskiej poprzez międzynarodową wymianę muzyków, artystów i dyrygentów, a także wspieranie dialogu międzykulturowego za pomocą warsztatów i projektów wymiany między uczniami i studentami. Dla młodych solistów organizowane są równieżkonkursy "ONE® Young Artist Competitions".

Od 2005 roku"ONE" jest finansowany przez Komisję Europejską w Brukseli, w ramach europejskich programów kulturalnych i twórczych.

Następujące orkiestry są obecnie członkami sieci:

Od lipca 2015 do marca 2019 roku muzycy zrealizują wspólnie około 40 projektów. Przegląd dotychczasowych i przyszłych projektów wraz z fotografiami i klipami wideo jest prezentowany na oficjalnej stronie internetowej Sieci orkiestrowe ONE.

Orkiestra Filharmonii w Jenie jest jedynym niemieckim członkiem sieci ONE orchestra. Muzycy występowali już w Alte Oper Frankfurt, Filharmonii Kolońskiej, Konzerthaus Berlin i Tonhalle Zurich. Filharmonicy z Jeny zachwycili również publiczność we Francji, Włoszech, Polsce, Słowacji, Słowenii, Armenii i Chinach.

We współpracy z Niemiecką Radą Muzyczną orkiestra promuje młodych międzynarodowych dyrygentów i oferuje szeroki program edukacji muzycznej. Ponadto Filharmonia w Jenie od ponad 50 lat jest partnerem Akademii Muzycznej im. Franciszka Liszta w Weimarze.

Projekt "Partycypacja obywatelska dla Europy - aktywne kształtowanie wyborów europejskich i przyszłości Europy" został zrealizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu "Europa dla Obywateli". Stowarzyszenie Recht in Europa e.V. zakończyło projekt w październiku 2019 r. wydarzeniem we wrześniu 2019 r. i pracą końcową. Podsumowanie wszystkich wydarzeń i wynikające z nich impulsy można znaleźć w sekcji "Pliki do pobrania".

Miejsca

1. pierwsza międzynarodowa konferencja w październiku 2018 r. odbędzie się w Mechelen. Ponieważ w październiku 18 roku w Belgii odbędą się wybory lokalne, wydarzenie to odbędzie się w atmosferze poczucia własnej skuteczności. Towarzyszyć jej będą wydarzenia w radiu i na ulicach (ankiety). W każdym z miast partnerskich odbędą się warsztaty, których treść zostanie wykorzystana podczas konferencji.

2) Ateny (kolebka demokracji) są szczególnie kojarzone z eurosceptycyzmem, ze względu na cięcia, jakich dokonały w życiu swoich obywateli. W związku z tym w maju 19 roku w Centrum Kultury odbędzie się druga Międzynarodowa Konferencja. W ramach tej konferencji przygotowane zostaną również warsztaty we wszystkich miastach partnerskich.

III Międzynarodowa Konferencja odbędzie się również w Pleven bezpośrednio przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. W tym wschodnioeuropejskim mieście bliźniaczym zostaną w szczególności omówione ostatnie doświadczenia związane z uczestnictwem obywatelskim i wyborczym. Dzięki imprezom towarzyszącym (kampania radiowa, wywiady i akcje na ulicach) WAHL przyczyni się do kształtowania tożsamości europejskiej z poszanowaniem różnorodności kulturowej i językowej.

4. czwarta międzynarodowa konferencja odbędzie się w Jenie we wrześniu 19 r. (Międzynarodowy Dzień Demokracji). Jena jest jednym z 40 miast w Niemczech, które odgrywają rolę pioniera i tworzą wytyczne dla partycypacji obywatelskiej. Warsztaty w miastach partnerskich pomagają w przygotowaniu konferencji. Konferencji będą towarzyszyć działania radiowe i uliczne, a także zostanie przyjęty dokument impulsowy dotyczący możliwości partycypacji obywatelskiej. Zostanie on rozpowszechniony poprzez sieci wszystkich partnerów w Europie i będzie zawierał sugestie dotyczące "Europy dla obywateli i z obywatelami".

W Mechelen/Bonheiden, Atenach, Pleven i Jenie do realizacji WAHL przyczynią się miejsca spotkań publicznych (np. Ratsdiele Jena), ulice (w celu przeprowadzenia wywiadów i ankiet), jak również informacje i wymiana informacji za pośrednictwem radia.

Cele

Dzięki WAHL procesy decyzyjne na szczeblu gminnym, krajowym i europejskim stają się przedmiotem dyskusji. Poszerzona zostanie wiedza na temat podejmowania decyzji na szczeblu UE oraz na temat różnych form uczestnictwa obywatelskiego. Uczestnictwo obywateli jest kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju Europy. Wolny demokratyczny porządek podstawowy i wartości, które tworzą Europę, są obecnie zagrożone z powodu tendencji nacjonalistycznych i populizmu, a także pojawiających się haseł antysemickich aż po budzący nadzieję rasizm.

Tym ważniejsze jest, aby obywatele aktywnie angażowali się w kształtowanie demokracji. Rozwój i kształtowanie tożsamości narodowej i europejskiej to cele WAHL. Dzięki czterem międzynarodowym konferencjom w Mechelen, Pleven, Atenach i Jenie WAHL nabiera wymiaru zarówno ponadnarodowego, jak i lokalnego. Konferencjom tym towarzyszyć będą działania uliczne, ankiety obywatelskie, zaangażowanie w działania internetowe oraz kampanie radiowe. W ten sposób adresowane są w szczególności do osób niegłosujących i eurosceptyków.

Międzynarodowe konferencje stanowią dialog międzykulturowy. Ożywiają one różnorodność kulturową i językową oraz przyczyniają się do rozwoju tolerancji, zrozumienia i tożsamości europejskiej. Poświęcone są one tematom szczególnie aktualnym w każdym z miast partnerskich - z jednej strony wyborom lokalnym, z drugiej zaś zbliżającym się wyborom do Parlamentu Europejskiego. Międzynarodowe konferencje dadzą wszystkim obywatelom możliwość wyrażenia siebie, swoich pomysłów i życzeń. Debaty zmotywują obywateli do podjęcia odpowiedzialności poprzez udział w życiu obywatelskim i wyborczym.

W reżimach totalitarnych wolność i udział obywateli nie miały żadnej wartości. Tym ważniejsza jest wymiana w trakcie wydarzeń w Europie Wschodniej. WAHL w swoich działaniach osiągnie poczucie przynależności do UE.

Partnerzy projektu

Więcej informacji o projekcie, szczegółowe opisy projektów oraz dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie projektu"We Will Vote".

Projekt "Partycypacja obywatelska dla Europy - aktywne kształtowanie wyborów europejskich i przyszłości Europy" jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu "Europa dla Obywateli". Stowarzyszenie Recht in Europa e. V. jest partnerem koordynującym.

Streszczenie

W historii Europy pojawił się ważny kamień milowy: upadek muru berlińskiego w dniu 9 listopada 1989 r. 30 lat później wolność i prawa człowieka, demokracja i praworządność nie mogą być uważane za coś oczywistego. "Tylko 42 % mieszkańców Turyngii uważa demokrację za najlepszą formę rządów (Allenbach). Dlatego MAUERN chce aktywnie włączyć obywateli do swoich działań, rejestrować ich rozczarowania, słuchać ich sceptycyzmu wobec Europy i inspirować ich dla Europy: z młodymi obywatelami w szkołach, ze studentami, ze współczesnymi świadkami tamtych czasów i z przedstawicielami polityki.

Dzięki międzynarodowym konferencjom w Jenie, Granadzie (ES), Izoli (SI) i Timisoarze (RO) osiągnięte zostanie większe zrozumienie obywateli dla UE i różnych historii jej państw członkowskich oraz podjęta zostanie próba zburzenia "nowych murów". W każdym mieście działania, a zwłaszcza debaty będą miały inne akcenty. W Jenie poruszona zostanie kwestia wstrząsów na prawicy, w Granadzie - "niezależności" poszczególnych regionów i państw, w Izoli - "NOWYM MUREM" i rasizmem, a w Europejskiej Stolicy Kultury 2021 Timisoarze - korupcją w Rumunii.

Obywatele mają możliwość nazwania swoich "ścian" i napisania swoich "wizji" Europy poprzez warsztaty eseistyczne (metoda innowacyjna). Instalacja doświadczalna z jej różnymi działaniami oferuje rozmowy naocznych świadków i dialog obywatelski z burmistrzami w miejscach publicznych. Poniedziałkowe demonstracje zachęcają również do aktywnego udziału w dzisiejszej Europie.

W ramach konferencji dyskutowane są tematy populizmu, rasizmu i ksenofobii. Chodzi o kształtowanie przyszłości Europy. Młodzi obywatele (poprzez szkoły) przygotowują i aktywnie prowadzą te debaty. W reżimach totalitarnych demokracja i wolność nie miały żadnej wartości. Tym ważniejsza jest wymiana w MAUERN w Europie Wschodniej. W swojej działalności MAUERN będzie prowadził dialog międzykulturowy. Dokument impulsowy będzie podsumowywał życzenia obywateli wobec polityków.

Wydarzenia

  • 05.11.2019 do 08.11.2019 w Jenie (patrz ulotka w zakładce pliki do pobrania)
  • 29.04. do 03.05.2020 w Granadzie

Partner projektu

Więcej informacji o projekcie, szczegółowe opisy projektów oraz dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie projektu"Pokonać nowe mury".

Napoleon in Jena - Trailer